РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) НА КОМИСИЯТА

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 927/2012 НА КОМИСИЯТА
от 9 октомври 2012 година
за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа
номенклатура и Общата митническа тарифа

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 978/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 25 октомври 2012 година
за прилагане на схема от общи тарифни преференции и за отмяна на Регламент (ЕО) № 732/2008
на Съвета

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 58/2013 НА КОМИСИЯТА
от 23 януари 2013 година
за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на
Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността
(текст от значение за ЕИП)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 57/2013 НА КОМИСИЯТА
от 23 януари 2013 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1418/2007 относно износа за оползотворяване на някои
отпадъци в някои страни, които не са членки на ОИСР
(текст от значение за ЕИП)